HÅNDBOK FOR DRIFT AV FOTOKLUBBEN

Foreningen ble stiftet 2017 som Vestby fotoklubb og byttet navn i 2022 til Vestby og Våler fotoklubb og har org nr 00820148622. Klubben ble tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi, forkortet til NSFF i 2022. Vestby og Våler fotoklubb (VVFK) sitt formål er å fremme interessen for fotografering i et aktivt og sosialt miljø. Klubben er åpen for alle og alle har samme rettigheter og plikter. VVFK ønsker å ha medlemmer i alle aldre, med ulik bakgrunn, ulik kompetanse, ferdigheter og utstyr. Klubben drives helt og fullt etter dugnadsprinsippet.

Klubben har egen web side: www.vvfk.no her legges det ut info om det som skjer i klubben. Klubben har også Facebook gruppe som heter Vestby og Våler fotoklubb medlem.

Klubben har et styre som velges på årsmøte og består av Leder, 3 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer.  Valgkomiteen består av 2 medlemmer og velges på årsmøte.

Håndboken inneholder

 1. Oppgaver for styret
 2. Oppgaver for styreleder
 3. Oppgaver for kasserer
 4. Oppgaver for sekretær
 5. Oppgaver for valgkomité
 6. Vedtekter for Vestby og Våler fotoklubb
 7. Arrangementer og konkurranser
 8. Etiske retningslinjer
 1. Oppgaver for styret

Styret i VVFK er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene.

        Styrets oppgaver

Forvaltningen av fotoklubben hører under styret. Styret skal dermed:

 1. Påse at klubben er forsvarlig organisert.
 2. Fastsette mål, planer (strategier) og budsjetter. Styret skal påse at klubbens medlemmer gjøres kjent med disse.
 3. Påse at virksomhet, regnskap og materiell er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal påse at klubben til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig og kan betale kontingenten til Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) til riktig tid.
 4. Styret skal videre føre tilsyn med alle aktiviteter i klubben.
 5. Styret skal være orientert om den til enhver tid gjeldende lovgivning og klubbens vedtekter og sørge for at disse blir fulgt.
 6. Styret skal sørge for at regnskapet føres iht god regnskapsskikk.
 7. Styrets leder avholder årlig styreseminar for å fastsette klubbens virksomhetsplan.
 8. Fastsette etiske retningslinjer samt sørge for at dette kommuniseres og iverksettes på en tilfredsstillende måte.
 9. Følge instrukser, vedtekter og retningslinjer fastsatt av klubbens årsmøte.
 10. Behandle saker for klubben.

         Innkalling og styrets saksbehandling

 1. Innkalling og saksdokumenter skal om mulig sendes ut senest en uke før behandlingen. Styremedlemmer som er forhindret i å delta i saksbehandlingen, skal varsle styrets leder som skal sørge for innkalling av eventuelle varamedlemmer.
 2. Styrebehandlingen skal gjøres i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal, dersom en sak behandles uten møte, så vidt mulig sørge for en samlet behandling. Styrets medlemmer kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i et styremøte.
 3. Styrelederen avgjør hvilke saker som hører inn under styret og som skal behandles. Styrets medlemmer kan kreve at styret behandler bestemte saker.
 4. Styreleder sørger for at det føres referat fra så vel styremøter som styrebehandling uten møter. Er styrets beslutning ikke enstemmig, kan styremedlem som ikke er enig i en beslutning, kreve sin oppfatning innført i referatet. Møteleder (normalt styreleder) har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Referater skal godkjennes av alle styremedlemmer ved neste styremøte. Alle medlemmer av styret skal holde seg orientert om innholdet i referatet, om de har deltatt eller ikke.
 5. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som vedkommende eller dennes nærstående må anses å ha fremtredende personlig særinteresse i saken.
 6. Taushetsplikt: En sak inneholder diskusjoner og vedtak. Diskusjonene er konfidensielle dersom styret ikke bestemmer noe annet, mens vedtak kan kommuniseres åpen dersom styre ikke bestemmer noe annet.
 7. Med mindre styret vedtar noe annet, er det bare styrets leder som skal uttale seg på styrets/klubbens vegne. Alle eksterne henvendelser skal henvises til styrets leder. Styrets leder kan gi andre fullmakt til å gi informasjon.
 8. Styre skal minst én gang pr år ha møte med valgkomiteen.
 9. Styret skal minimum én gang pr. år evaluere sitt eget arbeide og eventuelt foreslå forbedringer eller ny styresammensetning. Dette gjøres på styreleders styreseminar.
 10. Styret skal sammen utarbeide årsrapport som bør inneholde:

-Hvem som ble” Årets fotograf”

-Hvem som vant” Årets bilde” (autor og tittel på bildet)

-Styre og komitéer

-Samarbeid med andre klubber

-Foredragsholdere

-Resymé over aktiviteter i året som gikk

-Hederstegn og premier som medlemmene er blitt tildelt i året som gikk

 1. Oppgaver for styreleder

Styrelederens viktigste lovbestemte oppgaver er å innkalle til styremøter, forberede saker og lede styret og klubben mellom årsmøtene.

 1. Lovbestemte oppgaver
 2. Innkalle til styremøter/vurdere om det er behov for fysisk møte
 3. Forberede de saker som skal behandles i samarbeid med styrets sekretær
 4. Lede styremøte
 5. Hvis mulig sørge for en samlet behandling av saker som tas opp uten fysiske styremøter
 6. Andre oppgaver
 7. Forberedelser
 8. Sørge for at møterom og teknisk utstyr blir bestilt i tide
 9. Sørge for at teknisk utstyr er sjekket
 10. Utnevne referent dersom sekretær ikke er til stede
 11. Forsikre seg om at innkalling m/saksdokumenter blir sendt ut i god tid
 12. Oppgi antatt varighet på møte
 13. Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge på hverandre og sin rolle som styremedlem og alle trekkes med i en kreativ prosess
 14. Påse at det det føres styrereferater/-protokoll
 15. Foreslå endringer i styrets sammensetning
 16. Sørge for en forsvarlig organisering av styrearbeidet
 17. Sørge for utkast til årsberetningen
 18. Påse at styret får all relevant informasjon for å kunne ivareta sine oppgaver
 19. Styrelederen skal ikke være den som dominerer, men heller lytte og inspirere til kreativitet og skaperevne. La alle komme til ordet, men sørg for ikke for mange sidesprang fra det som er temaet
 20. Formulere klare konklusjoner og sørge for oppfølging av «hvem gjør hva» (personifisering med tidsfrister!)
 21. Styreleder kan delegere sine oppgaver til styremedlemmene, men kan ikke delegere ansvar.
 1. Oppgaver for kasserer

Kasserer velges som styremedlem og har ansvaret for følgende:

 1. Kasserer administrere klubbens bank kontonummer: 15067904483
 2. Ved skifte av styreleder og/eller kasserer må nye fullmakter fylles ut og underskrives av både leder og kasserer. Skjema fås i banken. Utfylt og underskrevet skjema sendes banken med kopi av årsmøteprotokollen
 3. Kasserer administrerer klubbens VIPPS konto 752954 og regnskapsfører bevegelser.
 4. Regninger skal betales fortløpende (ved forfall) og føres inn i bilagsregister. Regninger attesteres av leder. Det benyttes nettbank/Vipps da klubben ikke har kasse med kontanter. Bilagene gis fortløpende bilagsnummer
 5. Oversikt over kontoen, gebyrer, renter osv. sendes fra banken. Disse føres inn i dagboken på samme måte som andre utgifter/inntekter
 6. Kontoutskriften fra banken kontrolleres mot dagboken
 7. Ved årsskiftet skal kasserer avslutte regnskapet og sette opp forslag til budsjett for neste år. Opplysninger om neste års bidrag innhentes hos styreleder
 8. Regnskapet undertegnes av kasserer
 9. Kasserer legger fram årsregnskap og forslag til budsjett på årsmøtet. Årsmøtet skal godkjenne regnskap og budsjett, eventuelt med endringer gjort av årsmøtet
 10. Regnskap og budsjett skal før årsmøtet sendes til medlemmene sammen med årsberetningen som lages av sekretær. Se instruks for sekretær
 11. Kasserer skal orientere om avdelingens økonomiske situasjon på hvert styremøte 

 

 1. Oppgaver for sekretær

Sekretær velges som styremedlem og har ansvaret for følgende:

 1. I samarbeid med styreleder, utarbeide og sørge for møteinnkallinger med agenda til styremøter
 2. Referere møter, og etter godkjenning av styreleder sørge for distribusjon til øvrige styremedlemmer
 3. Oppfølging av avdelingens e-postkonto, inkl. håndtering av innkommen post
 4. Samtlige innkallinger og referater skal lagres på PC
 5. Sekretæren er også ansvarlig for oppfølging av klubbens medlemsregister
 6. Forberede og sammenstille årsmøtepapirer;
  – årsberetning
  – regnskap
  – budsjett
  – valgkomiteens innstilling
  – innmeldte saker
 7. I samarbeid og på oppdrag fra styreleder bestille oppmerksomheter/gaver som skal deles ut i ved spesielle anledninger
 8. Sørge for innkjøp av nødvendig materiell/utstyr/gaver til arrangementer
 9. I samarbeid med styreleder utarbeide all informasjon som skal ut til medlemmer i forkant av arrangementer
 10. Oppfølging etter årsmøte:
  – distribusjon av protokoll fra årsmøtet
  – oppdatering av Brønnøysundregisteret
 11. I samarbeid med styre, revidere instrukser og håndbøker som gjelder for klubben
 1. Oppgaver for valgkomite

Valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling av styret og har følgende oppgaver

 1. Valgkomiteens leder kaller inn til møter i valgkomiteen, og gjennomgår instruksen for valgkomiteen før arbeidet starter
 2. Valgkomitéens oppgave er i forkant av årsmøtet å fremme forslag på kandidater til verv i klubben iht vedtektene. Alle medlemmer av det sittende styret skal forespørres om de ønsker å stille til gjenvalg. Dersom valgkomitéen velger å ikke innstille en person som selv ønsker å fortsette i sitt verv, skal vedkommende varsles om dette. Valgkomitéen skal gjennomføre 1 til 1 samtale med alle aktuelle kandidater
 3. Valgkomitéen skal forvisse seg om at de kandidater som det er fremmet forslag på, er valgbare og at de forespørres om de er villig til å påta seg tillitsverv
 4. Valgkomitéen skal søke å få med styremedlemmer som er godt kvalifiserte og engasjerte i forhold til oppgaven, samt ta rimelig hensyn til fordeling mellom kjønnene. I tillegg bør valgkomitéen se etter kompletterende egenskaper hos kandidatene ved forslag til sammensetning av styre
 5. Kommer det frem opplysninger av betydning om en eller flere av de foreslåtte kandidater etter at innstillingen er avgitt, skal valgkomitéens leder innkalle valgkomitémedlemmene til møte for eventuell endring i innstillingen
 6. Valgkomitéens konkrete innstilling bør være styret i hende senest 6 uker før ordinært årsmøte, evt. etter avtale med styret. Dette for at innstillingen og forslaget skal komme med i innkallingen til årsmøtet
 7. Valgkomitéen redegjør for sin konkrete innstilling på årsmøtet
 8. Årsmøtet kan fremsette forslag til andre kandidater i tillegg til de som er innstilt av valgkomitéen
 9. Årsmøtets valgte møteleder styrer den påfølgende debatt, og leder gjennomføringen av selve valget
 1. Vedtekter for Vestby og Våler Fotoklubb

Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet, 16. mai 2022

 • 1. Formål
  Vestby og Våler Fotoklubb har som formål å utøve sosiale samlinger og andre aktiviteter for alt innen foto og fotografering. 
 • 2. Medlemskap
  Medlemskap i Vestby Fotoklubb og Våler Fotoklubb er åpent for alle. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemskap forutsetter at kontingent blir betalt.
 • 3. Kontingent
  Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 • 4. Årsmøtet
  Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet kan gi et annet medlem fullmakt til å stemme for seg. Slik fullmakt må være skriftlig og skal forevises på årsmøtet (elektronisk fullmakt som f.eks. sms er tillatt).

Vedtektsendringer må vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes ved alminnelig flertall. Saker som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke behandles. Referat fra årsmøtet publiseres på Vestby og Våler Fotoklubbs hjemmeside.

 • 5. Ordinært årsmøte
  Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgang av mars og innkalles med minst 14 dagers varsel. Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes elektronisk til alle medlemmene, vedlagt årsberetning, regnskap, og eventuelle innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret skriftlig innen 30. januar.

Dagsorden på årsmøtet:

 1. Konstituering av møtet
  Valg av møteleder
  Valg av referent
  Godkjenning av dagsorden og innkalling
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Fastsetting av kontingent
 5. Innkomne saker
 1. Valg
  Valg av leder
  Valg av tre styremedlemmer
  Valg av inntil to varamedlemmer
  Valg av valgkomite (2 medlemmer)
 • 6. Ekstraordinært årsmøte
  Det avholdes ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 10 av medlemmene krever det. Krav til innkalling som til ordinært årsmøte.

 

 • 7. Styret
  Styret består av fire medlemmer. Årsmøtet velger leder, tre styremedlemmer og inntil to varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen.

Varamedlemmene innkalles til alle møter og har rett til å delta på møtene.

Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Referat fra styrets møter skal være tilgjengelige for klubbens medlemmer.

Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene, og er ansvarlig for at driften er i samsvar med vedtektene og de pålegg som måtte komme fra årsmøtet.

 • 8. Oppløsning
  Forslag om oppløsning kan fremsettes av Styret eller 1/3 av klubbens medlemmer.

Forslaget skal behandles på et ordinært eller ekstraordinært Årsmøte, og trenger mer enn 2/3 av klubbens totale stemmer for å vedtas.

Hvis oppløsning besluttes, bestemmer årsmøtet med simpelt flertall hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.

 1. Grasrotandelsen

Grasrotandelen

Støtte til Vestby og Våler Fotoklubb

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte Vestby og Våler Fotoklubb.

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.
Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 7 prosent av spill innsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.
Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din klubb.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 989848054 til 2020
For mer informasjon se www.norsk-tipping.no

Mere informasjon finnes på www.grasrotandelen.no

 1. Etiske retningslinjer for fotografering

Disse retningslinjene skal hjelpe medlemmer av Vestby og Våler fotoklubb med å opptre etisk forsvarlig i naturen, og med å veilede andre.

Vær en god ambassadør for naturen ved å oppføre deg som et forbilde. Spre naturglede, omtanke for naturen, og kunnskap om sårbare arter og miljøer. Sørg for at bildene dine kommer naturen til gode.

1 – Krav til kunnskap, veiledning og diskresjon

1.1) Sett deg inn i lovverk og ferdselsrestriksjoner der du befinner deg. Skaff deg kunnskap om konsekvensene av det du gjør i naturen, slik at du ikke utsetter fugler og andre dyr for unødvendig fare og stress. Lær deg hvordan de reagerer på trusler, og følg med på hvordan de håndterer ditt nærvær.

Ta hensyn til at det er store forskjeller mellom individer og mellom ulike arter.

1.2) Ikke være redd for å veilede andre, og si ifra hvis du ser adferd som er til plage eller skade for fugler og andre dyr.

1.3) Tenk over konsekvensene av å spre kjennskap om sårbare artsforekomster til andre. Ikke alle er like hensynsfulle som deg, samt at den samlede belastning kan bli for stor.

1.4) Ta ekstra hensyn til fugler og andre dyr i situasjoner med mange fotografer eller andre besøkende. Aktiviteter som er ok når en fotograferer alene, er ikke nødvendigvis like greit når det er mange besøkende på en gang, eller når det er mye trafikk over lang tid.

2 – Varsom ferdsel

2.1) Vis hensyn til både dyr, vegetasjon og kulturminner der du er, uavhengig av hva du fotograferer på stedet.

2.2) Vær spesielt forsiktig nær spillplasser, hekkeplasser og hi. Reir- og hi-fotografering er problematisk når fotografen forstyrrer fugler eller andre dyr med sitt nærvær. Husk at predatorer kan plyndre reir eller hi hvis de voksne skremmes bort. Sørg for å ha inngående kjennskap til arten slik at man ikke stresser dyret med din tilstedeværelse. I mange tilfeller er slik fotografering ikke tilrådelig, ei heller publisering. Ikke rør vegetasjon i nærheten av reiret eller hiet; den utgjør viktig skjul og beskyttelse.

2.3) Ta særlig hensyn til fugler under trekk og store ansamlinger med fugler. De er ofte slitne, og trenger ro og tid til matsøk.

2.4) Ved fotografering av planter, spesielt truede arter, er det viktig å unngå å tråkke ned vegetasjonen rundt forekomsten. Forekomsten kan være større enn du ser ved første øyekast. Forlat stedet i størst mulig grad slik det var når du kom.

3 – Inngrep, manipulering, tekniske innretninger

3.1) Det er ikke akseptabelt å stresse eller å provosere fram adferd hos dyr, eller å skremme opp fugler for å få fluktbilder.

3.2) Avspilling av lyd stresser fuglene. Vær varsom med bruk av lyd. Du stjeler fra fuglens verdifulle tid og energireserve.

3.3) Dronefotografering av dyr og fugl frarådes. Skadeomfanget er for stort.

3.4) Vær varsom med bruk av blits ved fotografering av dyr i mørket.

3.5) Før utsetting av viltkamera må tillatelse fra grunneier innhentes.

3.6.) Fôringsplasser

        – tillatelse fra grunneier må innhentes før opprettelse av fôringsplass.

– informasjon om hvem som driver fôringsplassen må settes opp; med navn og telefonnummer, slik at man unngår negativ omtale i media.

– legg fôringsplassen unna folk; både for å unngå forstyrrelser, og for å unngå konflikter med turgåere.

– undersøk mattilsynets regler dersom du legger ut døde dyr eller slakteavfall

– pass på at åte ikke inneholder rester av ammunisjon.

– sørg for at fôringen ikke trekker predatorer til viktige rasteplasser, eller medfører kunstig høye bestander av predatorer som rev og kråkefugler.

– pass på at du ikke trekker til deg vilt som må krysse trafikkerte veier for å komme til fôringsplassen.

– hold fôringsplassen ryddig; også for at den ikke skal medføre økt spredning av sykdommer.

– fortsett fôringen gjennom vinteren, dersom du først har startet med å fôre.

– rådyrfôring må gjerne startes før det blir snø og kaldt.  Saltstein og fôringsplasser for hjortedyr er ikke lenger tillatt

3.7) Husk at det er forbudt å bruke levende dyr som fôr eller agn. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven), og Lov om dyrevelferd må følges.

4 – Publisering og bildebruk

4.1) Vær ærlig når du viser fram, eller publiserer bilder. Ikke legg skjul på metoder som lokking, fôring og annet som kan ha påvirket adferden til dyrene på bildet, og gjør det klart dersom det dreier seg om individer som er fanget inn, eller sosialiserte dyr. Tekst som følger bilder, skal ikke fordreie bildets innhold.

 

5 – Jus og etikk
Noen fotografer har «angst» når de fotograferer fremmede mennesker, mens andre har en etisk sperre. Noen vil også stille spørsmål om det er lovlig å ta bilde av personer uten å spørre dem i forkant.

I Norge er det tillat å ta bilder av mennesker i det offentlige rom, dvs. steder der allmennheten har tilgang. På gaten, ute i naturen, på en markedsplass, i en park, osv. Her kan du både ta bilder av enkeltpersoner (inkl. barn) og grupper. Spørsmålet er hva du kan benytte bildene til? Skal du selge dem, legge dem på din hjemmeside, kun til privat bruk, vise dem i din lokale fotoklubb eller sende dem inn til fotokonkurranser? Du kan ta bilder av dem du måtte ønske, men du kan ikke uten videre publisere dem uten at de har gitt deg ditt samtykke.

Erfaringsmessige viser det seg likevel at «det ofte går greit» å publisere denne type bilder i ulike media (de slipper gjennom «redaktørens sensur»), så lenge vedkommende på bildet ikke fremstilles på en dårlig måte, og/eller befinner seg i en uheldig situasjon, som f.eks. rusmisbruker, uteligger, tigger, etc. Det som imidlertid ikke lar seg gjøre uten at vedkommende samtykker, er å benytte bildet kommersielt (som f.eks. til salg, reklame og markedsføring).

Du kan ikke ta bilder av personer på privat grunn, f.eks. i deres hage.

Etikk har ingen klare grenser, i all hovedsak er det opp til deg å vurdere hva som ligger innenfor den etiske grensen. Har du god kjennskap til norsk kultur, så er det et godt utgangspunkt med tanke på hva som går og ikke går. Men det er klart at fristelsen noen ganger utfordrer etikkens rammer. En dresskledd businessmann som har snublet i en sølepytt kan gi deg ukepremien i TV2’s værfotokonkurranse, men det er ikke sikkert hovedpersonen ler like høyt. Hadde du imidlertid fått vedkommende sitt samtykke i forkant, ville situasjonen vært en annen.

6 – Gatefoto i utlandet
Er du på reise til andre land og kulturer, gjelder helt andre regler enn i Norge – både innen det juridiske og etiske. Her gjelder det å trø varsomt, spesielt i land der religionen står sterkt. De nordiske landene har rimelig lik lovgiving innen dette området, mens andre land har betydelige strengere regelverk. F.eks. er Frankrike et land du bør være ekstra forsiktig.
Gjør derfor dine undersøkelser i forkant av din reise, noen søk på Google vil ofte kunne gi deg svaret. Eller du kan sjekke med reisebyrå, turistinformasjon, ambassade osv.  Er du i et fremmede land og ønsker å utøve Street Photography, så vær varsom med å benytte «skjult-kamera-metoden». Ønsker du imidlertid å ta bilder av personer, uten at du trenger «øyeblikks situasjonen», er det greiest å spørre dem i forkant, f.eks. ved å holde opp kameraet mens du ser på dem og smiler. Leie en guide er en god ide.

 1. Konkurransesystem i NSFF

Online konkurransesystem

I medlemsseksjonen til Norsk selskap for Fotografi (NSFF) kan klubben sette opp egne konkurranser med bildeopplastning og juryering, uten innsyn fra andre. Dette kan brukes til klubbkonkurranser, bildevurderinger med mer. Hjelpefiler for bruk av medlemsregisteret finnes på NSFF intranett, der klubbledelsen har tilgang.

Hvordan legge inn bilder til konkurransen

Hver måned vil klubben gjennomføre fotokonkurranse som tidligere har vært gjennomført på klubben sider i VVFK.no eller på Facebook siden. NSFF sitt konkurransesystem er mye enklere å bruke, men dette krever at alle i klubben har opprettet bruker og her «min side» på nsff.no

Tema og innleveringsfrist blir alltid kunngjort på klubbens Facebook gruppe.

Gå inn på www.nsff.no logg inn og trykk så på konkurranser. Der kommer det opp en rekke med aktive konkurranser og skroll til dere kommer til Vestby og Våler fotokonkurranser. Der finner dere ett felt som heter «Bli med», trykk på denne og dere er inne i område som dere kan legge inn bilder. I konkurransereglene vil det så om hvor mange bilder man kan legge inn. Normalt er dette 3 stk bilder. Maks bildestørrelse er 3MB. Du vil ikke kunne se de andre som legger inn bilder, kun dine egne. De andre bildene vil du se når det åpnes for stemmegivning.

Når tidsrommet for innlevering er over, vil det ikke lenger være muligheter for å levere inn bilder. I en periode er det da mulig å gå inn for å stemme. Man kan stemme på alle bilder unntatt dine egne. Når alle har stemt, så vil automatisk systemet telle opp stemmene og resultatet foreligge.

Gjennomgang av konkurransen gjøres på første medlemsmøte.