2024

Mai: alle fugler

1 plass Lisbeth Simensen

2 plass Lisbeth Simensen

3 plass Geir Otto Myrann

4 plass Marianne Thoresen

4 plass Svein Eriksson

4 plass Geir Otto Myrann

5 plass Espen Krogh

April: Vårsprett

1 plass Lisbeth Simensen

2 plass Lisbeth Simensen

3 plass Espen Krogh

4 plass Wenche Irene Bro

5 plass Espen Krogh

Mars: Dyreliv

konkurransen er juryert av Tom Schandy

1 plass Bettina Lewe

2 plass Marianne Thoresen

3 plass Bettina Lewe

4 plass Bettina Lewe

4 plass Lisbeth Simensen

4 plass Lisbeth Simensen

Februar: Mønster

1 plass Katinka Grestad Jørgensen

2 plass Kim Daniel Vedal

3 plass Kim Daniel Vedal

4 plass Kim Daniel Vedal

5 plass Lisbeth Simensen

Januar: snøvinter

1 plass Kim Daniel Vedal

2 plass Kim Daniel Vedal

3 plass Bettina Lewe

3 plass Kim Daniel Vedal

4 plass Wenche Irene Bro

4 plass Geir Otto Myrann

4 plass Bettina Lewe

5 plass Katinka G Jørgensen