Årsmøte 21.3.2023

Fotoklubben for alle Årsmøte

Dato: 21.3.2023

Sted: Ås VGS , kl 17.30

Referent: Bettina

Tilstede: Janne, Svein, Ketil, Wenche, Marianne T., Marianne K., Geir Otto, Lisbeth, Ruth, Kim Daniel, Stig

1. Konstituering av møte

●      Valg av møteleder  : Stig

●      Valg av referent: Bettina

Godkjenning av dagsorden: godkjent av årsmøtet.

2. Årsberetning se mail fra Stig Hansson, sendt den 20.3.2023

 

 

Årsberetning er godkjent årsmøtet

3. Regnskapet og budsjett

Da vi savner noe dokumentasjon til regnskapet legges dette frem for et ekstraordinært årsmøte når dette er på plass. Budsjett utarbeides med synkronisering mot regnskapet.

4. Fastsetting av kontingent

Årsmøte i fjor stemte for styrets forslag om å søke medlemskap i
NSFF(norsk selskap for fotografi) Kostnaden for dette var kr. 175 pr. medlem. Det sittende styret er i ettertid gjort oppmerksom på at NSFF har valgt å øke sin medlemskost til kr 200/medlem. Styret ønsker ikke at klubben skal drive «bankvirksomhet», kreve inn kontingent for å bygge opp klubbens kapital. Det bør heller ikke være sik at klubben må søke midler for enhver aktivitet vi ønsker. Styret foreslo derfor at kontingenten økes fra kr 200 pr.år til kr 350 pr. år Dette var da å forstå̊ som en subsidie på kr 25 fra dagens årskontingent. Da vi nå̊ igjen ser økte kostnader hos NSFF ber vi derfor årsmøte om å slutte seg til igjen å øke vår egen medlemskost til kr 200 noe som medfører en totalkostnad for medlemmene på̊ kr 400/år.

Årskontingent på 400 kr fom 2024 er godkjent av årsmøtet.

5. Innkommende saker

1. Forslag om å endre dato for Årsmøte i vedtekter §5

§ 5 ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15.mars og innkalles med minst 14. dagers varsel.

De siste årene har klubben gjennomført et arrangement og årsmøte i midden av mars. Dette kommer til å bli en rutine også i årene som kommer. For at klubben slipper å søke om utsettelse av årsmøtet hvert år, legges forslaget om endring av dato for årsmøte innen utgang av mars frem.

Ny tekst vil være:

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgang av mars og innkalles med minst 14.dagers varsel.

Årsmøtet er enig og godkjenner endringen.

6.

Valg

–       Valg av leder

Valgkomiteer forslår Stig Hansson

–       Valg av tre styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår Geir Otto Myrann, Svein Eriksson og Bettina Lewe som styremedlemmer.

–       Valg av inntil to varamedlemmer

Valgkomiteen foreslår, Steven Persinsky

–       Valg av to medlemmer Valgkomiteen.

Komiteen har bestått av Christine Berge og Andreas Kenneland.

Styret ber Christine og Andreas forlenge sin oppgaveperiode.

Valget er enstemmig godkjent av årsmøtet.