Vedtekter for Vestby Fotoklubb

Vedtatt på årsmøtet, 16. mai 2022

 • 1. Formål
  Vestby og Våler Fotoklubb(VVFK) har som formål å utøve sosiale samlinger og andre aktiviteter for alt innen foto og fotografering.
 • 2. Medlemskap
  Medlemskap i VVFK er åpent for alle. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemskap forutsetter at kontingent blir betalt.
 • 3. Kontingent
  Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 • 4. Årsmøtet
  Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi et annet medlem fullmakt til å stemme for seg. Slik fullmakt må være skriftlig og skal forevises på årsmøtet (elektronisk fullmakt som f.eks. sms er tillatt). Vedtektsendringer må vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes ved alminnelig flertall. Saker som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke behandles. Referat fra årsmøtet publiseres på VVFKs hjemmeside.
 • 5. Ordinært årsmøte
  Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. mars og innkalles med minst 14 dagers varsel. Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes elektronisk til alle medlemmene, vedlagt årsberetning, regnskap, og eventuelle innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret skriftlig innen 30. januar.

 

         Dagsorden på årsmøtet:

 1. Konstituering av møtet
  Valg av møteleder
  Valg av referent
  Godkjenning av dagsorden og innkalling
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Fastsetting av kontingent
 5. Innkomne saker
 6. Valg
  Valg av leder
  Valg av tre styremedlemmer
  Valg av inntil to varamedlemmer
  Valg av valgkomite (2 medlemmer)
 • 6. Ekstraordinært årsmøte
  Det avholdes ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 10 av medlemmene krever det. Krav til innkalling som til ordinært årsmøte.
 • 7. Styret
  Styret består av fire medlemmer. Årsmøtet velger leder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen.

Varamedlemmene innkalles til alle møter og har rett til å delta på møtene.Ved stemmelikhet i styret har lederen      dobbeltstemme.

Referat fra styrets møter skal være tilgjengelige for klubbens   medlemmer.

Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene, og er ansvarlig for at driften er i samsvar med vedtektene og de pålegg som måtte komme fra årsmøtet.

 • 8. Oppløsning
  Forslag om oppløsning kan fremsettes av Styret eller 1/3 av klubbens medlemmer.

Forslaget skal behandles på et ordinært eller ekstraordinært Årsmøte, og trenger mer enn 2/3 av klubbens totale stemmer for å vedtas.

Hvis oppløsning besluttes, bestemmer årsmøtet med simpelt flertall hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.